Algemene Voorwaarden TexelPhoto

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw > Auteurswet 1912
Fotografisch werk > fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager > de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD , memorystick,Floppydisk of enige andere optische of electromagnetische drager,dan wel een (electronisch verzonden)databestand.
TexelPhoto > de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij of opdrachtgever > de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik > verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen TexelPhoto en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
b. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
c. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TexelPhoto en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Offerte

a. De door TexelPhoto gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 10 dagen, tenzij anders aangegeven. TexelPhoto is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 10 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
b. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
c. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW.
d. De in de offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn geheel vrijblijvend en voor herziening vatbaar, indien blijkt dat bij de berekening ervan een fout is gemaakt.
e. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is TexelPhoto daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TexelPhoto anders aangeeft.
f. Aanbiedingen of offertes zijn aan de opdracht gebonden. ( dus éénmalig)

4. Vergoeding

a. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door TexelPhoto gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
b. Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal TexelPhoto naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij TexelPhoto onder meer zal kunnen aanknopen bij:
- de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van TexelPhoto in rekening gebracht,
- hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld,
- vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en
- de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
c. Indien aannemelijk is dat TexelPhoto hogere kosten heeft gemaakt en / of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling


a. De Wederpartij zal de factuur van TexelPhoto op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen zeven werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan TexelPhoto heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
b. Facturen van TexelPhoto dienen, indien niet anders schriftelijk overeengekomen, uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum voldaan te worden, op een door TexelPhoto aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
c. De Wederpartij verricht de aan TexelPhoto verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan TexelPhoto heeft verstrekt.
d. Indien TexelPhoto het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.b bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en derhalve een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
e. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
f. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van TexelPhoto nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met TexelPhoto dan ook.

6. Controle

a. Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft TexelPhoto na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door TexelPhoto aan te wijzen RA/AA accountant.
b. In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij als dan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan TexelPhoto voldoen.

7. Incassokosten

a. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 25% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 150,=.
b. Indien TexelPhoto hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
c. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
d. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
e. Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzingen van de wederpartij.

8. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan TexelPhoto te doen toekomen.

9. Levering

a. Beelddragers worden geleverd in het pand waar TexelPhoto haar bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door TexelPhoto onbeschadigd retour zijn ontvangen.
b. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
c. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door TexelPhoto vastgesteld.
d. Indien TexelPhoto en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft TexelPhoto het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
e. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

10. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan TexelPhoto te worden medegedeeld. TexelPhoto heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden

11. Bezit/eigendom Beelddragers

a. Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de TexelPhoto zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van TexelPhoto.
b. Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van TexelPhoto.
c. Indien een Beelddrager niet binnen twee weken na de overeengekomen termijn aan TexelPhoto is geretourneerd, wordt deze Beelddrager als vermist beschouwd.
d. In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die TexelPhoto hierdoor lijdt te vergoeden. ( Dia`s,Negatief,Polaroidfoto,minimaal € 500,=: Voor een afdruk of duplicaat € 80,= hier valt ook beschadiging dmv het aanbrengen notities of reproductieaanduidingen op beelddragers )
e. Beelddragers blijven eigendom van TexelPhoto. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

12. Zichtzendingen

a. Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
b. Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
c. In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die TexelPhoto hierdoor lijdt te vergoeden. (€ 5,= per dag)
d. De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan TexelPhoto, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

13. Herstelkosten

Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft TexelPhoto recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald. (minimaal € 25,- per beelddrager)

14. Opdracht

a. Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de TexelPhoto zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
b. Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van TexelPhoto. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door TexelPhoto aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door TexelPhoto overeenkomstig de offerte.
c. TexelPhoto heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
d. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door TexelPhoto slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan TexelPhoto is geretourneerd.
e. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is TexelPhoto volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie TexelPhoto werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.
f. Indien door TexelPhoto of doorTexelPhoto ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Waarbij de opdrachtgever ook eventuele toegangskosten vergoed.

15. Wijziging van de overeenkomst

a. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
b. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TexelPhoto zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
c. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TexelPhoto de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
d. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal TexelPhoto daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
e. In afwijking van lid c zal TexelPhoto geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TexelPhoto kunnen worden toegerekend.
f. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft TexelPhoto recht op een percentage van de overeengekomen vergoeding voor de totale opdracht. Annuleringskosten genoemd.
Bij annulering van de opdracht bedragen de annuleringskosten 10% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 6 weken voor de foto-opnames, of 25% van de som van de opdracht bij opzegging tussen 6 weken en 2de week voor de foto-opnames, of 50% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor de foto-opnames, of 70% van de som van de opdracht bij annuleren op de dag van de foto-opnames zelf.
Annulering na de foto-opnames en voor levering van het fotografisch werk op beelddrager (bijv. foto’s op CD-rom of foto’s op papier evt. in album) impliceert het vergoeden van de volledige overeengekomen prijs voor de opdracht door opdrachtgever aan TexelPhoto.
Kosten voor de werkelijke annuleringskosten welke TexelPhoto aan derden zal moeten voldoen bij annulering van de opdracht, dienen naast het hiervoor genoemde percentage van de totale opdrachtsom te worden vergoed door opdrachtgever aan TexelPhoto.

16. Internet

a. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
b. De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
c. De Wederpartij zal TexelPhoto vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan TexelPhoto verstrekken.

17. Auteursrecht

a. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij TexelPhoto.
b.

De wederpartij geeft TexelPhoto, door het verlenen van een opdracht aan TexelPhoto, toestemming om het, binnen de kaders van de opdracht, gemaakte Fotografisch werk voor de promotie (reclame) van TexelPhoto kosteloos te mogen gebruiken en vrijwaard TexelPhoto van eventuele claims ten aanzien van het portretrecht. Tenzij dit lid uit dit artikel uitdrukkelijk schriftelijk in de opdracht is uitgesloten.


18. Licentie

a. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de TexelPhoto is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
b. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van TexelPhoto, hebben bedoeld.
c. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
d. Indien door TexelPhoto toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

19. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

20. Inbreuk op auteursrecht

a. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van TexelPhoto.
b. Bij inbreuk komt TexelPhoto een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door TexelPhoto gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) met een minimum van € 250,=

21. Naamsvermelding


a. De naam van TexelPhoto dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
b. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt TexelPhoto een vergoeding toe van tenminste 100% van de door TexelPhoto gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
c. Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van TexelPhoto op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door TexelPhoto tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

22. Persoonlijkheidsrechten

a. De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van TexelPhoto conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
b. Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt TexelPhoto een vergoeding toe van tenminste 100% van de door TexelPhoto gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) met een minimum van € 100,=

23. Rechten van derden

a. De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en/of andere rechthebbenden.
De Wederpartij vrijwaart TexelPhoto van alle aanspraken te dier zake.
b. TexelPhoto is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

24. Aansprakelijkheid TexelPhoto

a. TexelPhoto is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van TexelPhoto of door hem ingeschakelde personen.
De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot maximaal dat gedeelte (bedrag) van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
b. TexelPhoto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad of het uitblijven van leveringen door de toeleveranciers van TexelPhoto, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ongevallen, ziekte, staking, brand, overstroming enz.  Deze opsomming is niet beperkend. TexelPhoto is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.
c. Bij ziekte of door het anderszins om gezondheids of lichamelijke redenen verhinderd zijn van de fotograaf, zal TexelPhoto zal opdrachtgever geen schade in welke vorm dan ook kunnen verhalen op TexelPhoto door voortijdig beëindiging / ontbinding van de opdrachtovereenkomst met TexelPhoto. En zal de opdracht in overéénstemming op een nadertijdstip uitgevoerd. BIj ontbinding van het contract zal de opdrachtgever een vergoeding van 10% van de opdracht  aan TexelPhoto verschuldigd zijn.

25. Opschorting en ontbinding

a. TexelPhoto is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst TexelPhoto ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
b. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TexelPhoto de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
c. Voorts is TexelPhoto bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
d. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TexelPhoto op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TexelPhoto de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt TexelPhoto haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
e. TexelPhoto behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
f. Zowel TexelPhoto als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft TexelPhoto het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

26. Overmacht

a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop TexelPhoto geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TexelPhoto niet in staat is de verplichtingen na te komen.
c. TexelPhoto heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TexelPhoto haar verplichtingen had moeten nakomen.
d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
e. Voor zoveel TexelPhoto ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TexelPhoto gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

27. Geheimhouding

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
b. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TexelPhoto gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TexelPhoto zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TexelPhoto niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

28. Rechts- en forumkeuze

a. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
b. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG)is uitgesloten.
c. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de TexelPhoto en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

© 2004-2021 TexelPhoto  01-01-2004